China (CELEA)

China English Language Education Association (CELEA)

Membership Size: 260
Annual Conference: October 20 - 21, 2018

Name Position
Professor Sun Youzhong President
Chen Xinren Vice President
Liu Shunsen Vice President
Nan Jianchong Vice President
Shi Jian Vice President
Wen Binli Vice President
Yang Junfeng Vice President
Zha Mingjian Vice President
Xu Jianzhong Secretary General
Chang Xiaoling Secretary
Duan Changcheng Secretary & Treasurer